Logo NOVITUS BILLETERKA

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI BILLETERKA

obowiązuje od 5 marca 2024 r.

§ 1. Definicje

 1. Usługodawca - firma świadcząca usługę, czyli COMP S.A. ul. Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców pod nr KRS 0000037706, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Kapitał Zakładowy: 13 654 105zł w całości wpłacony, REGON 012499190, NIP 522-00-01-694. Strona www usługi - https://system.billeterka.pl, adres e-mail - info@billeterka.pl
 2. Usługa Billeterka - zwana dalej Usługą, jest to usługa elektroniczna, udostępniana za pośrednictwem dowolnej przeglądarki internetowej, zalogowanej na stronie https://system.billeterka.pl, która, dzięki zainstalowanemu na serwerach Usługodawcy oprogramowaniu, daje przedsiębiorcy prowadzącemu działalność polegającą na świadczeniu usług przewozów pasażerskich, który korzysta z współpracującej z Usługą kasy fiskalnej, możliwość uzyskania w każdym czasie, dostępu do funkcjonalności Usługi.

  Funkcjonalność Usługi to m.in:

  - definiowanie przystanków, linii oraz kursów

  - definiowanie rozkładów jazdy

  - definiowanie cenników biletów jednorazowych i miesięcznych

  - dodawanie pasażerów dla potrzeb sprzedaży biletów miesięcznych

  - generowanie zamówień biletów miesięcznych dla pasażerów, ich wysyłanie poprzez SMS i/lub mail

  - raportowanie sprzedaży biletów oraz przejazdów

  - raportowanie ulg zastosowanych przy sprzedaży biletów

  - generowanie zestawień ulg dla Urzędów Marszałkowskich

  - uruchomienie własnego serwisu internetowego do sprzedaży biletów konfigurowanego przez Usługobiorcę w module sprzedaży online, którego funkcjonalność została szczegółowo opisana w § 6.

  Elementem usługi jest aplikacja Novitus Billeterka instalowana na współpracującej z Usługą kasie fiskalnej Novitus Next Pro. Funkcjonalność aplikacji na kasie to m.in:

  - pobieranie z systemu billeterka.pl kursów z listą przystanków i cennikiem

  - sprzedaż biletów jednorazowych i miesięcznych

  - raportowanie sprzedaży biletów, przejazdów i udzielonych ulg do systemu billeterka.pl

 3. Platforma sprzętowa - infrastruktura techniczna, w tym serwery, oprogramowanie, systemy operacyjne i inne peryferia oraz programy, na których zainstalowane jest oprogramowanie Usługi, dzięki której możliwe jest świadczenie Usługi. Platformą sprzętową administruje Usługodawca.
 4. Kasa - kasa Novitus Next Pro z zainstalowaną aplikacją Novitus Billeterka.
 5. Usługobiorca - przedsiębiorca prowadzący działalność polegającą na świadczeniu usług przewozów pasażerskich wykorzystujący w swojej działalności Kasy, współpracujące z Usługą i korzystający z Usługi pod własne potrzeby w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, a także opłacający Abonament za pośrednictwem platformy usług płatniczych dostarczanych przez Operatora Płatności.
 6. Użytkownik - Usługobiorca lub osoba uprawniona przez Usługobiorcę do korzystania z Usługi, poprzez przekazanie indywidualnego loginu i hasła do korzystania z Usługi.
 7. Moduł sprzedaży online - funkcjonalność dostępna w usłudze billeterka, dzięki któremu Usługobiorca może uruchomić własny serwis internetowy do sprzedaży biletów.
 8. Serwis Internetowy - strona internetowa w domenie billeterka.pl uruchomiona przez Usługobiorcę w module sprzedaży online, która umożliwiająca Pasażerowi wyszukanie kursów realizowanych przez Usługobiorcę oraz zawarcie umowy przewozu poprzez zakup Biletu na określony kurs.
 9. Pasażer - osoba fizyczna, która zawiera umowę przewozu z Usługobiorcą, przy użyciu usługi billeterka, w tym również poprzez serwis internetowy uruchomiony przez Usługobiorcę.
 10. Operator Płatności - firma posiadająca uprawnienia w zakresie obsługi płatności elektronicznych, która za pomocą własnej platformy płatności obsługuje płatności elektroniczne, posiadając uprawnienia Komisji Nadzoru Finansowego na świadczenie usług płatniczych i działając w charakterze krajowej instytucji płatniczej, z którą COMP zawarł umowę i która obsługuje płatności związane z regulowaniem Abonamentu przez Użytkownika.
 11. Abonament - miesięczna opłata, którą wnosi Usługobiorca na rzecz Usługodawcy za korzystanie z Usługi. Opłata jest naliczana od każdej Kasy, która jest podłączona do Usługi.
 12. Formularz rejestracyjny - formularz dostępny na stronie Usługi, który wypełnia tylko i wyłącznie Usługobiorca (właściciel przedsiębiorstwa Usługobiorcy lub osoba uprawniona do reprezentowania przedsiębiorstwa na podstawie odrębnych przepisów i ujawniona w KRS bądź w CEIDG), poprzez podanie indywidualnego adresu e-mail i hasła oraz wszelkich danych Usługobiorcy niezbędnych do wystawienia faktury.
 13. Cennik - publikowane na stronie www.billeterka.pl aktualne ceny Abonamentu. Cennik może ulegać zmianie i podlegać okresowym promocjom. Zmiany cennika powodujące wzrost cen Abonamentu dla Usługobiorcy będą publikowane na co najmniej miesiąc przed datą ich obowiązywania.
 14. Umowa - porozumienie Usługodawcy i Usługobiorcy, na mocy którego Usługodawca zobowiązany jest do świadczenia Usługi a Usługobiorca do opłacania Abonamentu zgodnie z Cennikiem. Warunki Umowy określa § 2 niniejszego Regulaminu.
 15. PayU - operator płatności z którym Usługobiorca zawiera umowę w zakresie obsługi płatności od klienta za przewozy zamówione przy użyciu serwisu internetowego.

§ 2. Zawarcie i rozwiązanie Umowy na korzystanie z Usługi

 1. Usługobiorca dokonuje rejestracji po zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i oznaczeniu/akceptacji wszystkich oświadczeń wg klauzul określonych w Formularzu rejestracyjnym.
 2. Momentem zawarcia Umowy jest spełnienie łącznie następujących warunków:
  1. wypełnienie Formularza rejestracyjnego i złożenie oświadczeń o których mowa w §4 niniejszego Regulaminu,
  2. zalogowanie się na stronie Usługi https://system.billeterka.pl,
  3. zapłata pierwszego Abonamentu.
 3. Po dokonaniu rejestracji, Usługobiorca uprawniony jest do okresu testowego Usługi tj. do sprawdzenia jej funkcjonalności w okresie do końca bieżącego miesiąca kalendarzowego licząc od daty rejestracji.
 4. Po upływie okresu testowego, warunkiem koniecznym do korzystania z Usługi jest stałe opłacanie Abonamentu zgodnie z Cennikiem, z góry, w miesięcznych okresach rozliczeniowych. W dniu zapłaty pierwszego Abonamentu zostaje zawarta Umowa o korzystanie z Usługi na czas nieokreślony, zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu.
 5. Użytkownik może zwiększyć ilość Kas, które współpracują z Usługą, opłata za nowo podłączone kasy będzie naliczana od kolejnego okresu rozliczeniowego. Analogicznie użytkownik może również zmniejszyć ilość Kas, przy czym zmniejszenie opłaty nastąpi również od kolejnego okresu rozliczeniowego.
 6. Kasy, które współpracują z Usługą są rozróżniane po numerze unikatowym urządzenia.
 7. Płatność Abonamentu następuje z góry, na podstawie zawiadomienia (faktura proforma) przesłanego przez Usługodawcę na adres e-mail Usługobiorcy, podany w Formularzu rejestracyjnym lub określony w profilu użytkownika dostępnym po zalogowaniu się do Usługi. Zawiadomienie określa wysokość Abonamentu na kolejny okres rozliczeniowy, formę i termin płatności.
 8. Niezapłacenie Abonamentu w terminie oraz w formie określonej § 4 pkt. 5 Regulaminu, skutkuje wyłączeniem dostępu do funkcjonalności Usługi.
 9. W sytuacji, gdy Usługobiorca spóźni się z zapłatą Abonamentu za dany miesiąc kalendarzowy, nie później jednak niż do końca danego miesiąca kalendarzowego, spóźnienie takie nie ma wpływu na kontynuację Umowy na warunkach określonych w niniejszym paragrafie.
 10. Brak zapłaty Abonamentu za dany miesiąc jest równoznaczny ze złożeniem przez Usługobiorcę oświadczenia o natychmiastowym rozwiązaniu Umowy, ze skutkiem na pierwszy dzień okresu rozliczeniowego, za który Abonament nie został opłacony. Brak zapłaty Abonamentu skutkuje wyłączeniem usługi i zablokowaniem konta Usługobiorcy jednak bazy danych Usługobiorcy, przechowywana będzie przez okres 6 miesięcy od dania rozwiązania umowy. W tym okresie możliwe jest ponowne uruchomienie usługi z dostępem do danych, po wcześniejszy uiszczeniu przez Usługobiorcę opłat:
  1. Za przywrócenie dostępu do konta w wysokości 50 zł
  2. Za przechowywanie danych tj. 19,90 zł za każdy pełen miesiąc przechowywania od każdej fiskalnej kasy zarejestrowanej w systemie billeterka na koncie Usługobiorcy
 11. Chęć przywrócenia dostępu do danych Usługobiorca zgłasza Usługodawcy mailowo na adres billeterka@novitus.pl. Wniosek zostanie rozpatrzony przez Usługodawcę w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia.
 12. Po okresie 6 miesięcy od dnia rozwiązania umowy przywrócenie bazy nie będzie możliwe. W takim przypadku Usługobiorca będzie mógł ponownie korzystać z Usługi, jednak procedura związana z warunkami ponownego zawarcia Umowy jest tożsama jak w punkcie 2 niniejszego paragrafu, z wyłączeniem okresu testowego, który przysługuje wyłącznie przy pierwszym zawarciu Umowy.
 13. Po dokonaniu płatności Abonamentu lub opłaty za przywrócenie dostępu do danych oraz i za przechowywanie danych wystawiona zostanie przez Usługodawcę faktura w formie elektronicznej. Faktura udostępniana jest przez Usługodawcę w panelu Mój Profil-Płatności i Faktury w formacie PDF, zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług, a informacja o wystawieniu faktury elektronicznej wysyłana jest Usługobiorcy pocztą elektroniczną na adres e-mail podany w Formularzu rejestracyjnym lub określony w profilu użytkownika dostępnym po zalogowaniu się do Usługi.
 14. Usługobiorca wyraża zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej.
 15. Momentem doręczenia faktury elektronicznej jest moment otrzymania przez Usługobiorcę informacji o umieszczeniu i udostępnieniu faktury w Panelu Administracyjnym Usługi.
 16. W przypadku konieczności pobrania faktury korygującej Usługobiorca zobowiązany jest w Panelu Administracyjnym Usługi zaznaczyć pole potwierdzenia pobrania dokumentu. W systemie Usługi zostanie zapisana informacja o dacie i godzinie pobrania dokumentu. Informacja ta będzie dostępna dla Usługobiorcy po zalogowaniu się do Panelu.
 17. Umowa może być wypowiedziana przez każdą ze stron z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. Ze strony Usługobiorcy, brak zapłaty Abonamentu skutkuje wypowiedzeniem umowy zgodnie z pkt. 10 niniejszego paragrafu. Usługodawca może wypowiedzieć Umowę z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec okresu rozliczeniowego następującego po miesiącu, w którym wypowiedziano Umowę. Wypowiedzenie Umowy przez Usługodawcę następuje w formie elektronicznej na adres mailowy podany w Formularzu rejestracyjnym lub określony w profilu użytkownika dostępnym po zalogowaniu się do Usługi.

§ 3. Obowiązki Usługodawcy

 1. Usługodawca zapewnia ciągłość świadczenia Usługi na rzecz Usługobiorcy.
 2. Usługodawca zapewnia terminowe przesyłanie zawiadomień o których mowa w § 2 pkt. 7 Regulaminu, w celu umożliwienia prawidłowej zapłaty za Usługę. Z uwagi na automatyzację procesu płatności, jedyną formą płatności jest forma określona w § 4 pkt. 5 Regulaminu.
 3. Usługodawca zapewnia bezpieczeństwo danych Usługobiorcy, zgodnie z warunkami określonymi w § 6 niniejszego Regulaminu a także zgodnie z Zasadami przetwarzania danych osobowych oraz Polityką Prywatności i plików cookies.
 4. Usługodawca zapewnia obsługę transakcji płatniczych realizowanych za pośrednictwem Operatora Płatności.
 5. Usługodawca przekazuje Usługobiorcy wszelkie istotne informacje dotyczące Usługi poprzez stronę www.billeterka.pl.
 6. Usługodawca zapewnia przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji składanych przez Usługobiorcę. Reklamacje winny być zgłaszane pocztą elektroniczną na adres info@billeterka.pl. Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od ich zgłoszenia.
 7. Usługodawca zapewnia Usługobiorcy wsparcie i pomoc w zakresie korzystania z Usługi, poprzez odpowiednie materiały szkoleniowe udostępnione na stronie billeterka.pl oraz bezpośrednio na stronie Usługi.
 8. Usługodawca podejmuje wszelkie niezbędne działania tak dla ochrony danych Użytkowników jak i wszelkich innych danych wprowadzonych przez Użytkowników w okresie korzystania z Usługi.
 9. Usługodawca informuje, że Usługa korzysta z plików cookies celem prawidłowego działania.
 10. W przypadku zaprzestania korzystania z Usługi przez Usługobiorcę, Usługodawca zapewnia usunięcie wszelkich danych związanych z korzystaniem z Usługi, w terminie miesiąca od rozwiązania Umowy.

§ 4. Obowiązki Usługobiorcy

 1. Usługobiorca zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem a także Zasadami przetwarzania danych osobowych oraz Polityką Prywatności i plików cookies.
 2. Usługobiorca zobowiązany jest do złożenia następujących oświadczeń:
  1. Oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu a także Zasad przetwarzania danych osobowych oraz Polityki Prywatności i plików cookies.
  2. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na zawarcie Umowy zgodnie z postanowieniami § 2 Regulaminu oraz zgody na regulowanie płatności w formie elektronicznej za pośrednictwem Operatora Płatności.
  3. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną, zgodnie z postanowieniami § 2 Regulaminu.
 3. Złożenie powyższych oświadczeń następuje poprzez zaznaczenie właściwych pól w Formularzu rejestracyjnym.
 4. Usługobiorca zobowiązany jest do zachowania szczególnej staranności podczas wprowadzania danych wykorzystywanych do wystawiania faktur za Usługę, za błędnie podane dane odpowiada Usługobiorca.
 5. Usługobiorca zobowiązany jest terminowo opłacać Abonament w formie elektronicznej przy użyciu platformy obsługiwanej przez Operatora Płatności.

§ 5. Moduł Klienci, Zamówienia biletów i pakiety SMS

 1. Funkcjonalność modułu klienci umożliwia Usługobiorcy dodanie Pasażera wraz z jego danymi osobowymi w tym imię i nazwisko, data urodzenia, nr dokumentu uprawniającego do ulgi, nr telefonu i utworzenie dla Pasażera zamówienia biletu.
 2. Utworzone zamówienie biletu przesyłane jest do Kasy używanej przez Usługobiorcę wraz z danymi Pasażera niezbędnymi do zrealizowania zamówienia i sprzedaży biletu.
 3. Usługa umożliwia wysłanie SMS z kodem zamówienia biletu na podany nr telefonu Pasażera. Celem realizacji tej funkcjonalności Użytkownik musi dokonać zamówienia i opłacić pakiet SMS, przy czym minimalny pakiet to 100 SMSów. Po dokonaniu płatności, wystawiona zostanie przez Usługodawcę faktura w formie elektronicznej i udostępniana w panelu Mój Profil-Płatności i Faktury w formacie PDF. Aktualna cena pakietu SMS dostępna jest w panelu Mój Profil.
 4. Za wszystkie podane dane i prawidłowość elementów swojej oferty odpowiada Usługobiorca, który odpowiada także za potwierdzenie złożenia zamówienia Pasażerowi i prawidłową realizację sprzedaży, w tym obsługę reklamacyjną oraz za przestrzeganie praw konsumentów określonych w obowiązujących przepisach.

§ 6. Moduł Sprzedaży online

 1. Usługodawca udostępnia Usługobiorcy Moduł sprzedaży online, przy użyciu którego Usługobiorca może uruchomić serwis internetowy z pomocą którego dokonywać będzie sprzedaży online biletów bezpośrednio na rzecz swoich Pasażerów. Serwis internetowy umożliwia złożenie przez Pasażera zamówienia na bilet i dokonanie płatności internetowej przy wykorzystaniu bramki płatniczej.
 2. Formatowanie i ustalenie treści w module sprzedaży online, które widoczne są w Serwisie internetowym należy do Usługobiorcy i ponosi on pełną odpowiedzialność za umieszczanie w nim treści.
 3. Celem rozpoczęcia sprzedaży online w serwisie internetowym Usługobiorca jest zobowiązany założyć konto i podpisać umowę z dostawcą usług płatniczych, operatorem płatności firmą PayU S.A. Do czasu uruchomienia bramki płatniczej PayU sprzedaż jest zablokowana.
 4. Usługobiorca zobowiązany jest do wypełnienia wszystkich pól formularza w module sprzedaży online i skonfigurowania swoich danych niezbędnych do złożenia oferty Pasażerowi takich jak: nazwę strony w domenie billeterka.pl, własne logo, dane teleadresowe, informacje reklamową, miejsca odbioru biletów oraz linie autobusowe, na które chce sprzedawać bilety i zestaw ulg dostępnych dla Pasażera.
 5. Zamówienia składane przez Pasażerów w serwisie internetowym zapisywane są w menu Raporty - Zamówienia online, a Pasażer otrzymuje numer zamówienia, na podstawie którego Usługobiorca dokonuje sprzedaży biletu na Kasie fiskalnej.
 6. Za wszystkie podane dane i prawidłowość elementów swojej oferty odpowiada Usługobiorca, który odpowiada także za prawidłową realizację sprzedaży, obsługę reklamacyjną oraz za przestrzeganie praw konsumentów określonych w obowiązujących przepisach.
 7. Usługobiorca zobowiązany jest przygotować swój regulamin sprzedaży internetowej biletów dla Pasażera informując go o sposobie zawarcia umowy, sposobie płatności oraz procesie zakupu i składania reklamacji oraz o zasadach przetwarzania danych osobowych Pasażera. Usługobiorca może skorzystać z wzoru regulaminu umieszczonego w zakładce modułu sprzedaży online ale ma obowiązek dostosować go do indywidualnych potrzeb i przepisów obowiązujących Przewoźników.

§ 7. Odpowiedzialność

 1. Usługodawca odpowiada za błędy w oprogramowaniu i poprawność świadczonej Usługi.
 2. Usługodawca dokłada starań, aby zapewnić Usługobiorcy dostępność Usługi bez przerw przez cały okres trwania Umowy, jednak w przypadku wystąpienia przerw w dostępie do Usługi, Usługobiorca może dochodzić rekompensaty w postaci rabatu na Abonament na kolejny miesiąc wg poniższych zasad:
  1. w przypadku ciągłej niedostępności Usługi dłużej niż 8h w ciągu miesiąca - rabat na Abonament, w wysokości 50% Abonamentu za okres, w którym nastąpiła przerwa w dostępie do Usługi.
  2. w przypadku ciągłej niedostępności Usługi dłużej niż 24h w ciągu miesiąca - rabat na Abonament, w wysokości 95% Abonamentu za okres, w którym nastąpiła przerwa w dostępie do Usługi.

  Wyżej opisana niedostępność Usługi nie dotyczy przypadków planowanego wyłączenia Usługi na czas prac technicznych realizowanych przez Usługodawcę (tzw. Przerwa techniczna), o którym Usługobiorca zostanie każdorazowo poinformowany na minimum 24h przed planowym wyłączeniem Usługi.

 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z nieumiejętnego korzystania z Usługi a także innych działań Usługobiorcy, spowodowanych przez sprzęt komputerowy z jakiego korzysta Usługobiorca, nieprawidłową konfigurację tego sprzętu, udostępnienie przez Usługobiorcę dostępu do Usługi osobom nieuprawnionym itp.
 4. Usługodawca odpowiada wyłącznie za rzeczywistą szkodę jaką poniósł Usługobiorca z winy Usługodawcy, jednakże jakakolwiek odpowiedzialność Usługodawcy ograniczona jest do wysokości 6 krotnego Abonamentu opłacanego w miesiącu powstania szkody.
 5. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność treści regulaminu sprzedaży drogą elektroniczną usługi przewozu autokarowego, jak również zasady przetwarzania danych osobowych oraz politykę prywatności i plików cookies, które poprzez moduł sprzedaży online umieszcza w serwisie internetowym służącym do zakupu biletów.

§ 8. Zasady bezpieczeństwa

 1. Usługodawca gwarantuje bezpieczeństwo danych Usługobiorcy na serwerach Usługi poprzez wykorzystanie najnowocześniejszych w tym względzie technologii szyfrowania gromadzonych i transmitowanych danych, wykorzystanie bezpiecznych protokołów SSL oraz replikacji danych. Zastosowane zabezpieczenia uniemożliwiają utratę danych na serwerach Usługi oraz blokują dostęp do nich osobom nieuprawnionym. W celu zapewnienia bezpieczeństwa, oprogramowanie działa na serwerach firmy Oktawave Sp. z o.o., która przetwarza dane osobowe jako procesor oraz zapewnia stosowanie zasad bezpieczeństwa zgodnie z Rozporządzeniem RODO.
 2. Usługodawca dochowuje należytej staranności dla utrzymania parametrów Usługi na stałym poziomie, przy czym ich niedotrzymanie nie stanowi niewykonania lub nieprawidłowego wykonania Umowy.
 3. Odpowiedzialność Usługodawcy za bezpieczeństwo danych podlega wyłączeniom zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

§ 9. Dane osobowe

 1. Administratorem danych Usługobiorcy jest Usługodawca. Administratorem danych Użytkowników jest Usługobiorca, który przekazuje te dane osobowe Usługodawcy. Usługodawca przetwarza te dane w celu prawidłowego świadczenia Usługi zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie RODO) oraz aktualnie obowiązującą ustawą o ochronie danych osobowych.
 2. Każdemu Użytkownikowi i Pasażerowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, zgodnie z Zasadami przetwarzania danych osobowych oraz Polityką Prywatności i plików cookies.
 3. Wypełniając Formularz rejestracyjny Użytkownik podaje dane osobowe w zakresie niezbędnym do realizacji umowy o świadczenie Usługi, a także jej rozliczenia, w tym wystawienia faktury.
 4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do rejestracji w serwisie oraz korzystania z Usługi.
 5. Usługobiorca jest administratorem danych osobowych Pasażera i jest zobowiązany do przetwarzania danych wyłącznie w celu prawidłowej obsługi zamówienia i wykonania umowy sprzedaży na rzecz Pasażera. Usługobiorca ponosi odpowiedzialność za prawidłowość przetwarzania tych danych zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie RODO) oraz aktualnie obowiązującą ustawą o ochronie danych osobowych.
 6. Usługobiorca jest administratorem danych osobowych Pasażera, które są przez niego przetwarzane w celu zawarcia umowy przewozu, przy czym dane te pobierane są na Kasę Usługobiorcy, a po zrealizowaniu sprzedaży dane te są z kasy usuwane. Usługobiorca przekazuje te dane do dalszego przetwarzania Usługodawcy w celu umożliwienia przesłania ich do kasy fiskalnej, która dokumentuje sprzedaż biletu. Usługodawca nie ma prawa przetwarzać danych osobowych Pasażera w jakikolwiek inny niż opisany powyżej. Usługobiorca jako administrator danych osobowych ponosi odpowiedzialność za prawidłowość przetwarzania tych danych. Za użycie danych osobowych Pasażera w innym celu lub inny sposób niż opisane w niniejszym regulaminie odpowiada Usługobiorca.

§ 10. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, jak również przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, aktualnie obowiązującej ustawy o ochronie danych osobowych a także Rozporządzenia RODO.
 2. Niniejszy Regulamin może ulegać zmianom a aktualny Regulamin dostępny jest zawsze na stronie Usługi. Regulamin obowiązuje od chwili jego publikacji na stronach Usługi. Usługodawca każdorazowo poinformuje Usługobiorcę o zmianach w Regulaminie z odpowiednim wyprzedzeniem.