Logo NOVITUS BILLETERKA

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES

Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych/RODO)

§ I. Postanowienia ogólne.

 1. Użytkownik, korzystając ze strony internetowej Usługi Billeterka oraz wypełniając formularz rejestracyjny na tej stronie, powierza swoje dane osobowe, a COMP SA staje się Administratorem tych danych osobowych.
 2. Dane osobowe, zawarte w formularzu rejestracyjnym będą przekazywane do dalszego przetwarzania tyko w celu prawidłowego wykonywania Usługi Billeterka oraz w celu zapewnienia sprawnego działania oprogramowania przy pomocy którego świadczona jest ta usługa.
 3. Wykaz firm, które przetwarzają dane osobowe oraz zasady korzystania z plików cookies określone zostały w niniejszym dokumencie.

§ II. Zakres przetwarzania danych osobowych.

 1. Po uzyskaniu zgody na przetwarzanie Pana(i) danych objętych formularzem rejestracyjnym tj. imię i nazwisko, adres e-mail, telefon oraz inne dane niezbędne do wystawienia faktury i zawarcia umowy zgodnie z Regulaminem świadczenia Usługi Billeterka, COMP SA staje się Administratorem tych danych i zapewnia ochronę zgodnie z przepisami RODO, jak również, przekazując dane do dalszego przetwarzania, zapewnia im odpowiednią ochronę.
 2. Dane są przetwarzane w celu zawarcia umowy zgodnie z Regulaminem świadczenia Usługi Billeterka, dostarczania i sprzedaży Usługi Billeterka, zapewnienia poprawności działania oprogramowania i pełnej realizacji umów w tym zakresie tj. fakturowania, pobierania płatności itp.
 3. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO.
 4. Niezależnie od postanowień niniejszych Zasad, szczegółowe regulacje dotyczące przetwarzania danych osobowych określone są także w Polityce Prywatności i plików cookies zamieszczonej w niniejszym dokumencie. Akceptacja niniejszych Zasad oznacza, że zapoznałeś się i akceptujesz także Politykę Prywatności i plików cookies.

§ III. Zasady przetwarzania danych osobowych.

 1. Dane będą przechowywane przez okres wzajemnej aktywności handlowej oraz przez okres 3 lat liczonych od dnia odnotowania Pana(i) ostatniej aktywności w akcjach i wydarzeniach marketingowych organizowanych online lub offline. W przypadkach dokonywania zakupów w COMP S.A. bądź wykonywania przez nas usług na rzecz Pan(i), dane osobowe będą przetwarzane przez okres przedawnienia należności głównej określony w przepisach prawa cywilnego oraz przez okres wymagany przepisami prawa podatkowego dla przechowywania faktur a więc 5 lat licząc od końca roku w którym powstał obowiązek podatkowy. Podstawą prawną do tych działań jest art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO. Zapis ten nie ogranicza Pani/a praw określonych w pkt. 9.
 2. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Panu(i) następujące uprawnienia:
  • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
  • prawo do usunięcia danych (jeżeli Pana(i) zdaniem nie ma podstaw, abyśmy przetwarzali Pana(i) dane, może Pan(i) żądać, abyśmy je usunęli, z tym zastrzeżeniem że może się to odbyć po rozwiązaniu umowy i wypełnieniu wszystkich obowiązków prawnych określonych w przepisach podatkowych itp),
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych (może Pan(i) żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie danych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Panem(nią) działań, jeżeli mamy nieprawidłowe dane lub przetwarzamy je bezpodstawnie, pod warunkiem że ograniczenie to nie uniemożliwi realizacji umowy),
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (ma Pan(i) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu; powinien Pan(i) wskazać nam Pan(i) szczególną sytuację, która Pana(i) zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać Pana(i) dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas danych są nadrzędne wobec Pana(i) praw lub też, że Pana(i) dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń),
  • prawo do przenoszenia danych (ma Pan(i) prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, które Pan(i) nam dostarczył na podstawie umowy lub Pana(i) zgody. Może nam Pan(i) zlecić przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi),
  • prawo wniesienia skargi od organu nadzorczego (jeżeli stwierdzi Pan(i), że przetwarzamy dane niezgodnie z prawem, może Pan(i) złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego).
 3. W celu wykonania swoich uprawnień prosimy skierować swoje żądanie pod adres e-mail: rodo@novitus.pl.

§ IV. Oświadczenia.

Podczas korzystania ze stron internetowych i wprowadzania do formularzy rejestracyjnych danych osobowych, odpowiednio do rodzaju operacji, które Pan(i) wykonuje, wymagane będzie złożenie oświadczeń woli wg klauzul zawartych w formularzu rejestracyjnym.

POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES

W związku z korzystaniem z Systemu Billeterka, poprzez stronę systemu https://system.billeterka.pl, za pomocą wypełniania formularzy rejestracyjnych, przekazywane są dane osobowe w celu wykonywania Usługi oraz w celu przekazywania Panu/Pani powiadomień i informacji.

Informujemy, że w przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz Polityką Prywatności i plików cookies, adresem do korespondencji jest COMP SA Oddział Nowy Sącz, NOVITUS - Centrum Technologii Sprzedaży, ul. Nawojowska 118, 33-300 Nowy Sącz oraz aktywny adres mailowy: rodo@novitus.pl. Proszę pamiętać, że przed realizacją Pana/Pani uprawnień będziemy musieli odpowiednio Pana/Panią zidentyfikować.

Zasady związane z realizacją wskazanych uprawnień zostały opisane szczegółowo w art. 16 - 21 RODO. Zachęcamy do zapoznania się z tymi przepisami. Ze swojej strony uważamy za potrzebne wyjaśnić Ci, że wskazane powyżej uprawnienia nie są bezwzględne i nie będą przysługiwać Ci w stosunku do wszystkich czynności przetwarzania Twoich danych osobowych. Dla Twojej wygody dołożyliśmy starań, by w ramach opisu poszczególnych operacji przetwarzania danych osobowych wskazać na przysługujące Ci w ramach tych operacji uprawnienia.

Podkreślamy, że jedno z uprawnień wskazanych powyżej przysługuje Ci zawsze - jeżeli uznasz, że przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych dopuściliśmy się naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, masz możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Zawsze możesz również zwrócić się do nas z żądaniem udostępnienia Ci informacji o tym, jakie dane na Twój temat posiadamy oraz w jakich celach je przetwarzamy. Wystarczy, że wyślesz wiadomość na adres: rodo@novitus.pl

Dołożyliśmy jednak wszelkich starań, by interesujące Cię informacje zostały wyczerpująco przedstawione w niniejszej Polityce Prywatności. Podany powyżej adres e-mail możesz wykorzystać również w razie jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych.

Wykaz powierzeń. Powierzamy przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:

 1. Oktawave Sp. z o.o., ul. Domaniewska 44a (Platinium 5), 02-672 Warszawa - w celu utrzymania oprogramowania, w tym Twoich danych osobowych, na serwerze.
 2. IFUNDI SOFTHOUSE sp. z o.o. ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 1/218, 37-450 Stalowa Wola – w celu utrzymania i rozwoju systemu Billeterka,

Podmioty, którym powierzamy przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.

Kontakt e-mailowy. Kontaktując się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, w tym również przesyłając zapytanie poprzez formularz, w sposób naturalny przekazujesz nam swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości możesz zawrzeć również inne dane osobowe pracowników Twojej firmy w celu realizacji Usługi. Twoje dane umieszczone w formularzach są przetwarzane w celu realizacji Usługi i przekazywania informacji związanych z Usługą. Podstawą przetwarzania jest cel w postaci wykonania umowy, której strona jest osoba, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu umowy jest cel w postaci dochodzenia ew. roszczeń itp. tj. cel wynikający z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Pliki cookies i inne technologie śledzące. Nasza strona, podobnie jak niemal wszystkie inne strony internetowe, wykorzystuje pliki cookies, by zapewnić Ci najlepsze doświadczenia związane z korzystaniem z niej. Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez nasz system teleinformatyczny.

Cookies można podzielić na cookies własne oraz cookie podmiotów trzecich. Więcej szczegółów znajdziesz poniżej.

Zgoda na cookies. Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest Ci informacja na temat stosowania plików cookies wraz z pytaniem o zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Zarządzanie plikami cookies jest możliwe z poziomu ustawień Twojej przeglądarki, gdzie możesz ustalić zasady zapisywania cookies na Twoim urządzeniu albo usunąć je w całości. Pamiętaj jednak, że wyłączenie plików cookies może powodować trudności w korzystaniu ze strony, uniemożliwić zalogowanie do systemu oraz wprowadzić ograniczenia w funkcjonalności systemu.

Nasze strony internetowe nie zbierają w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika i przeznaczone są do korzystania przez nasze strony internetowe. Cookies zzawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym, dane systemowe oraz unikalny numer.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 1. optymalizacji korzystania ze strony internetowej; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać przeglądarkę używaną na urządzeniu użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do indywidualnych potrzeb i wymagań przeglądarki;
 2. utrzymanie sesji użytkownika (dotyczy tylko strony http://system.billeterka.pl ), dzięki temu Użytkownik nie musi na każdej podstronie strony internetowej ponownie wpisywać loginu i hasła;

Na naszych stronach stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: "sesyjne" (session cookies) oraz "stałe" (persistent cookies). Cookies "sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). "Stałe" pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. W wielu przypadkach przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika.

Użytkownicy naszych stron mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej. Stosowane przez nas pliki cookie w żaden sposób nie umożliwiają identyfikacji tożsamości użytkownika.

Cookies podmiotów trzecich. Nasza strona wykorzystuje funkcje zapewniane przez podmioty trzecie, co wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies pochodzących od podmiotów trzecich. Wykorzystanie tego rodzaju plików cookies zostało opisane poniżej.

Analiza i statystyka. Wykorzystujemy cookies do śledzenia statystyk strony, takich jak liczba osób odwiedzających, rodzaj systemu operacyjnego i przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony, czas spędzony na stronie, odwiedzone podstrony etc. Korzystamy w tym zakresie z Google Analytics, co wiąże się z wykorzystaniem plików cookies firmy Google LLC. W ramach mechanizmu do zarządzania ustawieniami plików cookies masz możliwość zadecydowania, czy w ramach usługi Google Analytics będziemy mogli korzystać również z funkcji marketingowych, czy nie.

Logi serwera. Korzystanie z serwisu wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. Twój adres IP, datę i czas serwera, nazwę użytkownika, wyświetlaną stronę serwisu, zapytanie o dane. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze. Dane zapisane w logach serwera są kojarzone z użytkownikiem korzystającym ze strony jednak nie są wykorzystywane przez nas w celu Twojej identyfikacji a wyłącznie w celach związanych z zapewnieniem poprawnego działania serwisu. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.